Všeobecné obchodní podmínky – workshopy a kurzy

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání kreativních a vzdělávacích kurzů Centrum Vzletná s.r.o. platných od 8. listopadu 2018.

1. Úvodní ustanovení

Pojmy

„Společností“ se rozumí Centrum Vzletná z.s., IČ: 08797960, se sídlem Praha 7, Milady Horákové 56, 170 00.

„Studentem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se Společnosti uzavírá Smlouvu o výuce uměleckých kurzů. V případě, že Student objednává výuku pro více osob, mají tyto osoby při výuce stejné postavení jako Student, nejsou však oprávněny činit vůči Společnosti právní úkony související se Smlouvou. Je-li Student fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, považuje se rovněž za „Spotřebitele“ dle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.

„Smlouvou“ se rozumí Smlouva o výuce uměleckých kurzů uzavřená mezi Společností a Studentem.

„Všeobecnými obchodními podmínkami“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky pro výuku uměleckých kurzů Centrum Vzletná z.s.

„Nabídkou“ se rozumí Nabídka kurzů, workshopů, seminářů, soustředění, speciálů pro výuku uměleckých kurzů u Centrum Vzletná z.s.

„Smluvní dokumentací“ se rozumí Smlouva, Nabídka, Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.

„Kurzovným“ se rozumí celková cena uvedená ve Smlouvě za všechny Kurzy objednané Studentem dle této Smlouvy.

Základní ustanovení

Práva a povinnosti Studenta při výuce uměleckých kurzů se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Storno podmínkami, Nabídkou a Smlouvou.

2. Smlouva

Uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavřená buď písemně, nebo elektronicky.

V případě uzavření Smlouvy elektronickými prostředky je smlouvy uzavřená odesláním on-line přihlášky či odesláním emailu s žádosti o přihlášení do kurzu na adresu prihlasky@vzletna.cz.

Nedílnými součástmi Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.

Po uzavření Smlouvy je Student povinen uhradit Kurzovné. Kurzovné musí být uhrazeno Společnosti nejpozději pět (5) pracovní dny před datem zahájení kurzu.

Zánik Smlouvy

Student je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu. Student je povinen v tomto případě uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek.

V případě uzavření Smlouvy elektronickými prostředky je Student (pouze jedná-li se zároveň od spotřebitele) oprávněn od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní odstoupit. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uzavření Smlouvy. Lhůta je zachována, pokud bylo odstoupení od Smlouvy Společnosti zasláno před uplynutím této lhůty.

Odstoupení od Smlouvy je třeba doručit do provozovny čí sídla Společnosti osobně či zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence.

Student je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy zasláním emailu Společnosti či sdělením této skutečnosti zástupci Společnosti po telefonu. Email a telefonní spojení jsou uvedená na www.vzletna.cz/kontakt. V případě odstoupení od Smlouvy tímto způsobem je Student po předchozí domluvě povinen se dostavit osobně do provozovny či sídla Společnosti a potvrdit svůj záměr odstoupit od Smlouvy či zaslat odstoupení od Smlouvy v písemné formě prostřednictvím držitele poštovní licence.

Odstoupí-li Student od Smlouvy dle čl. 2.2.2. je Společnost povinná mu vrátit ve lhůtě třiceti (30) dní veškeré platby, které od Studenta obdržela v souvislosti s touto Smlouvou. Platby Společnost vrátí Studentovi v hotovosti ve svém sídle či provozovně nebo zašle na bankovní účet, který Student pro tuto potřebu Společnosti sdělí.

Číslo bankovního účtu pro navrácení plateb dle čl. 2.2.5. sdělí Student osobně Společnosti v jejím sídle či provozovně nebo zašle písemnost obsahující číslo bankovního účtu pro navrácení plateb do sídla či provozovny Společnosti prostřednictvím držitele poštovní licence. Sdělení bankovního účtu emailem či po telefonu nebude Společností akceptováno.

Pokud před uplynutím 14 denní lhůty bylo započato s poskytováním služeb Studentovi, je Student povinen uhradit Společnosti alikvotní část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již poskytnutých.

Pokud před uplynutím 14 denní lhůty byly služby Studentovi poskytnuty v celém rozsahu, Student již nemá právo odstoupit od Smlouvy.

Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před zahájením Kurzu nebude Studentem uhrazeno Kurzovné. Povinnost Studenta uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek tímto nezaniká.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ze strany Společnosti bude Kurz zrušen z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu a Studentem nebude akceptováno žádné z náhradních řešení. V tomto případě povinnost Studenta uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek tímto zaniká.

Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně.

V případě ukončení Smlouvy je Společnost povinna vrátit Studentovi zaplacené Kurzovné, snížené o případné nároky Společnosti související s ukončením Smlouvy. Společnost je oprávněna jednostranně započíst svůj nárok na odstupné či poplatek za ukončení smlouvy vůči pohledávce Studenta na vrácení Kurzovného.

Zůstatek Kurzovného bude Společností uhrazen Studentovi do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemného oznámení o ukončení Smlouvy.

Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti zajistit pro Studenta výuku uměleckých kurzů a závazek Studenta uhradit Kurzovné.

Student je povinen aktivně se účastnit výuky a všech aktivit spojených s výukou.

Nabídka

Společnost nabízí výuku uměleckých kurzů, a to v rámci kurzů, workshopů, seminářů, soustředění a speciálů. Kurzy, workshopy, semináře, soustředění a speciály nabízené Společností jsou uvedeny v Nabídce. Nabídka je uveřejněna na internetové adrese Společnosti www.vzletna.cz.

Nabídka vymezuje zaměření a obsahovou náplň jednotlivých kurzů, workshopů, seminářů, soustředění a speciálů, včetně popisu průběhu výuky a stanovení konkrétních podmínek účasti.

Při uzavření Smlouvy jsou ve Smlouvě vymezeny kurzy, workshopy, semináře, soustředění a speciály, které jsou Studentem objednány pro výuku Studenta. Student je oprávněn objednat výuku pro více osob; v takovém případě se ve smlouvě uvádí souhrnná objednávka pro tohoto Studenta.

3. Výuka

Termín výuky

Termín zahájení výuky je specifikován vždy v aktuální Nabídce na internetové adrese www.vzletna.cz.

Výuka probíhá podle předem dohodnutého plánu, ve kterém jsou uvedeny nezbytné podrobnosti. Plán výuky je Společností a Studentem projednán při uzavírání Smlouvy.

Společnost se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky.

Společnost si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné z technických důvodů. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Společnost oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Student bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

Změny v plánu výuky

Změna odsouhlaseného plánu výuky je možná pouze ve výjimečných případech. Důvodem pro změnu plánu výuky nejsou důvody spočívající ve změně časových možností Studenta, ztrátě důvodu k navštěvování kurzu na straně Studenta, změna okolností, za nichž se Student do kurzu přihlásil.

Po dohodě lze přesunout termín individuální výuky, přičemž o tuto změnu musí Student požádat nejpozději 24 hodin před začátkem výuky. Provedení změny závisí na úvaze Společnosti.

V případě závažných zdravotních důvodů trvajících déle než dva (2) týdny umožní Společnost Studentovi přerušení výuky a převedení alikvotní části kurzovného za nevyčerpanou část kurzu do jiného kurzu. Žádost o přerušení výuky je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) týdnů od přerušení navštěvování kurzu.

Zrušení kurzu

Společnost má právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu , která je uvedena u každého kurzu. Společnost je povinna o zrušení kurzu informovat Studenta nejpozději jeden (1) pracovní den před plánovaným zahájením kurzu.

V případě zrušení kurzu je Společnost povinna nabídnout Studentovi náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného).

Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

Společnost se zavazuje zajistit personální obsazení lektorů dle konkrétní specifikace kurzu. Společnost se zavazuje pro výuku používat kvalifikovaných lektorů tak, aby byla zajištěna vysoká odborná úroveň výuky.

Maximální počet osob v kurzu je 15 studentů, neurčí-li Společnost jinak.

Minimální počet osob v kurzu je 3 studentů, neurčí-li Společnost jinak.

Výukové pomůcky

Rozsah výukových pomůcek bude studentovi sdělen lektorem na první hodině Kurzu.

Student je povinen si obstarat výukové pomůcky na vlastní náklady, neurčí-li Společnost jinak.

4. Kurzovné

Kurzovné

Cena za jednotlivé kurzy je uvedena v nabídce na internetových stránkách www.vzletna.cz. Cena je vždy uváděna bez DPH.

Slevy z kurzovného

Společnost nabízí slevy z kurzovného v podobě množstevní slevy a jednorázové akční slevy.

Množstevní slevu Společnost poskytuje Studentovi při objednání více kurzů. Objednané kurzy musí být tímto způsobem zahrnuty do jedné Smlouvy. Podmínky poskytnutí množstevní slevy jsou uvedeny v Nabídce na internetových stránkách ww.vzletna.cz.

Jednorázové akční slevy vyhlašuje Společnost příležitostně s omezenou dobou trvání. Tato sleva je poskytována za podmínek stanovených v Nabídce na internetových stránkách ww.vzletna.cz.

Slevy nelze uplatňovat zpětně a nelze je sčítat.

Platební podmínky

Student je povinen uhradit sjednané Kurzovné nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před zahájením kurzu. Pokud se individuálně nedohodne jinak.

Kurzovné je možné uhradit hotově v kanceláři Společnosti, převodem na účet nebo zakoupením dárkového poukazu vystaveného Společností.

Po zaplacení (v případě platby v hotovosti) bude vystavena Studentovi faktura. V případě objednání a platby převodem, bude vystavena faktura před zaplacením a bude na ní vyznačena doba splatnosti.

5. Výsledky činnosti studenta

Při výuce Kurzů mohou být ze strany Studenta vytvořeny návrhy mnemotechnických pomůcek, kresby, fotografie, videa, umělecké výkony, hudební díla nebo jiná díla (dále jen „výsledky činnosti studenta“).

Student souhlasí, aby Společnost při realizaci své činnosti užívala jím vytvořené výsledky činnosti studenta. Student uděluje Společnosti neomezenou licenci k užití jím zhotovených výsledků činnosti studenta, a to v celku nebo jejich libovolné části.

Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta, a to i v částech, použít pro zhotovení multimediálních aplikací, nových zvukových či zvukově-obrazových záznamů či k výrobě jiných materiálů. Společnost je oprávněna při zpracování výsledků činnosti studenta tyto výsledky činnosti studenta nebo jejich části spojovat s díly jiných autorů a uměleckými výkony jiných výkonných umělců a přizpůsobovat a měnit tyto výsledky činnosti studenta pro účely jejich spojení s ostatními složkami nově vytvářeného díla. Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta užité k zařazení do nového audiovizuálního či jiného díla provést a zaznamenat pro prvotní záznam takovéhoto díla, dabovat je a opatřit je titulky či jinými komentáři. Student pro takovýto případ uděluje Společnosti výhradní a neomezenou licenci k užití výsledků činnosti studenta při užití nového audiovizuálního či jiného díla.

Společnost je dále oprávněna výsledky činnosti studenta libovolně upravovat, měnit a přizpůsobovat potřebám metody výuky uměleckých kurzů aplikované Společností.

Licence je poskytována jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových práv, pro území celého světa, opravňující Společnost a třetí osoby odvozující svá oprávnění od oprávnění nabytých Společností k užití výsledků činnosti studenta v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití. Společnost je oprávněna, nikoli však povinna poskytnutou licenci využít.

Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta použít jakýmkoli známým technologickým postupem, včetně jejich užití v elektronické podobě pro on-line zpřístupnění ve veřejné informační síti.

Společnost může licenci k užití výsledků činnosti studenta poskytnout, zcela nebo zčásti třetím osobám, a to úplatně nebo bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence.

6. Identifikační údaje Klienta

Student (je-li fyzickou osobou) prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Student je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od něj Společnost získala, příp. získá, v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou Smlouvy, uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů Společnosti a účelné pro budoucí nabízení služeb Společnosti a jejích obchodních partnerů, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že tyto údaje bude Společnost využívat pro zajišťování svých obchodních potřeb, zejména pro účely spravování Smlouvy, nabízení dalších služeb (i po ukončení Smlouvy), přičemž uvedené služby mohou jménem Společnosti zajišťovat rovněž třetí osoby.

Pokud Student – fyzická osoba požádá písemně Společnost, má právo, v souladu s platnou právní úpravou, na poskytnutí informací o údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracovávání osobních údajů i o příjemcích osobních údajů.

7. Společná a závěrečná ustanovení

Společná ustanovení

Student se zavazuje písemně informovat Společnost o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Studenta. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, náležitosti uváděné v občanském průkazu, změny v bankovním spojení, apod.

Písemnosti mohou být doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů. Není-li možné písemnost zasílanou poštou doručit na poslední Studentem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Studentovi prostřednictvím držitele poštovní licence.

Student odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty.

Závěrečná ustanovení

Ostatní skutečnosti výslovně neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.

Společnost je oprávněna jednostranně měnit Všeobecné obchodní podmínky, Nabídku a Storno podmínky. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, Nabídky a Storno podmínek je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.vzletna.cz.